• ආයුබෝවන් !

  • ලොව පුරා සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් එකතුවන සයිබර් අවකාශයට ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා

  • සියලුම පහසුකම් භාවිතා කිරීමට login වෙන්න

  • ආයුබෝවන්


autodesk 3d max 2014(64x) direct download
Author Message
administrator Offline
ඇඩ්ඩින් අයියා
*******
Administrators

Posts: 127
Joined: Oct 2012
Reputation: 6
Post: #1
autodesk 3d max 2014(64x) direct download
[Image: 630_3ds.jpg]

AUTODESK 3DSMAX 2014
WINDOWS 64BIT

date: March 29, 2013
type: CAD
size: 3.7 GB (RAR)

Description:
----------------------------------
3D modeling and animation software
Autodesk 3ds Max software provides a comprehensive
3D modeling, animation, rendering, and compositing solution
for games, film, and motion graphics artists. 3ds Max 2014
has new tools for crowd generation, particle animation,
and perspective matching, as well as support for
Microsoft DirectX 11 shaders.Installation:
~~~~~~~~~~~~~
burn or mount with D-Tools & install.
Check Crack/install.txt on DVD


Download link below

Hidden Content:

You must reply to see links


10-31-2013 12:42 PM
Website Find Quote
administrator Offline
ඇඩ්ඩින් අයියා
*******
Administrators

Posts: 127
Joined: Oct 2012
Reputation: 6
Post: #2
RE: autodesk 3d max 2014(64x) direct download
pm me for the zip password
පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලුවොත් මැසේජ් එකක් දාන්න
10-31-2013 12:52 PM
Website Find Quote


Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
Thumb-up-icon Microsoft office 2007 Enterprises - fully activated direct download Tharindu 1 117 04-18-2014 08:22 AM
Last Post: undertaker

Options +


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

About වාඩිය

වාඩිය is a general discussion forum based around active members in a comfortable community